Obchodní podmínky

Pracovní doba :

Pondělí
9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Úterý
9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Středa
servisní den

Čtvrtek
9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Pátek
servisní den


Servisní dny jsou vyhrazeny servisním zásahům u smluvních partnerů.
V případě nepřítomnosti po dobu servisních zásahů volejte prosím 739 560 195Podmínky a postup nákupu zboží odběratelem

Objednávka ( Poptávka )

Objednávku ( poptávku ) je možno zaslat :

 • na serveru www.expand.cz
  v záložce "napište nám" vyplňte kontaktní formulář a zaškrtněte volbu obchodní dotaz
 • e-mailem sales@expand.cz
 • telefonicky 739 560 195
 • poštou EXPAND spol. s r.o. , 28. října 5, 301 00 Plzeň

Dodavatel nepřijme objednávku odběratele (nad 1.000,- Kč) podanou telefonicky nebo osobně, pokud nebude tato podložena i objednávkou písemnou nebo zálohovou platbou.

Objednávka musí obsahovat :

 • datum vystavení objednávky
 • obchodní jméno a IČO (RČ) odběratele
 • kontaktní osobu jednající ve věci objednávky vč. telefonického příp. faxového spojení
 • dodací adresu
 • jednoznačný a přesný popis zboží dle ceníku dodavatele

Potvrzení objednávky

Objednávku dodavatel potvrdí odběrateli telefonem, faxem nebo e-mailem. V případě změny kursu nebo nákupní ceny si dodavatel vyhrazuje právo na změnu cen. Pro případ, že odběratel neobdrží potvrzení objednávky do druhého pracovního dne po doručení své objednávky, je nutné kontaktovat obchodní oddělení dodavatele za účelem zjištění, z jakého důvodu nebyla objednávka potvrzena. Potvrzení objednávky se neprovádí v případě fakturace objednaného zboží téhož dne, v němž byla objednávka odběratele doručena dodavateli.

Odběr zboží

Dodavatel vyzve k odběru zboží pokud odběratel nemá nevyrovnané finanční závazky po splatnosti. Tato výzva může být odběrateli sdělena i telefonicky. Odběr ve skladu dodavatele je možný pouze v pracovní době skladu nejpozději 15 minut před jeho uzavřením ( viz pracovní doba ). Pokud odběratel neodebere připravené zboží na základě výzvy k odběru do 10 dnů po zaslání výzvy, je objednávka odběratele dodavatelem zrušena a dále může být odběrateli vystavena faktura na storno poplatek se splatností 10 kalendářních dní, který odpovídá až 30% z hodnoty neodebraného zboží. Pokud má odběratel u dodavatele nevyrovnané finanční závazky, pak dodavatel pozastavuje další dodávky zboží odběrateli až do doby vyrovnání závazků. O pozastavení dodávek dodavatel odběratele informuje e-malem, faxem nebo telefonicky.

Dodavatel automaticky fakturuje a odesílá připravené zboží odběrateli z místa plnění na dodací adresu uvedenou na objednávce pokud je odběratelem objednána přeprava. Zboží je zasíláno na dobírku případně na fakturu a dodavatel nehradí dopravní náklady. Objednávka je splněna okamžikem předání zboží v místě plnění odběrateli nebo dohodnuté přepravní službě. Odpovědnost dodavatele za zboží (riziko z poškození a ztráty zboží) přechází plně na odběratele v okamžiku předání zboží dodavatelem odběrateli nebo přepravní službou v místě plnění.

Finanční podmínky dodavatele

Splatnost faktur je stanovena zpravidla na 7 dní. Za den uhrazení faktury, tzn. den splatnosti se považuje den připsání příslušné částky na účet dodavatele. V individuálních případech je možné splatnost faktur po projednání s odběratelem prodloužit. Konečné rozhodnutí o prodloužení splatnosti je na odpovědném pracovníkovi dodavatele a závisí především na platební morálce odběratele. Za prodloužení splatnosti faktury dodavatel účtuje odběrateli poplatek za finanční služby.

Odběratelé mohou využít tyto úhrady plateb:

 • platba před dodáním zboží formou bankovního převodu nebo v hotovosti na základě zálohové faktury
 • platba na fakturu se splatností

V případě, že kupní cena uvedená na faktuře nebude odběratelem plně uhrazena v řádném termínu splatnosti, může být odběrateli fakturována smluvní pokuta - penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.


Všeobecné záruční podmínky

           Společnost EXPAND, pokud není uvedeno na dodacím (záručním) listu jinak, poskytuje na veškeré dodávané zboží fyzické osobě základní záruku po dobu 24 měsíců a právnické osobě 12 měsíců. Pouze na spotřební materiál, hlavy tiskáren a použité počítače 6 měsíců, na značkové počítače 24/36 měsíců, na použité monitory 3 měsíce a na softwarová datová média 30 dní. Na některé zboží může poskytnout i záruku prodlouženou nad tento rámec, pokud je tato záruka aktuální obchodní politikou výrobce.

           Dodavatel poskytuje záruku za podmínky uchování výrobku v souladu s platnými technickými podmínkami a normami ČSN a návodem. Záruční oprava nemůže být uplatněna pokud jde o chyby způsobené odběratelem, nebo jinou osobou (přeprava atd.), živelnou pohromou, při nesprávném, nedbalém nebo neodborném zacházení a při vykonání zásahu neoprávněnými osobami. Výrobek si uvede vlastník výrobku do provozu sám podle návodu, nebo si vyžádá instalaci na vlastní náklady.

           Pro uplatnění bezplatné záruky musí mít výrobek výrobní štítek se shodným číslem jaké je uvedeno v záručním (dodacím) listu. Vlastník výrobku musí při záruční opravě předložit dodací, záruční popř. homologační list, u PC instalační protokol. V případě, že tak neučiní, bude mu účtován paušální poplatek 150Kč za úkon spojený s dohledáním příslušné dokumentace. Provedení opravy je zaznamenáno na servisním protokolu (v servisní knížce). Náklady spojené s úkonem servisního technika v případě, že nebude zjištěna porucha, na kterou se vztahuje záruka, hradí organizace (osoba), která o opravu požádala.       Za společnost EXPAND spol.s r. o.
      
Ing. Jan Hugr
obchodní ředitel

 

 
(c) Copyright EXPAND spol. s r.o. 2014